Garantie -Garantie en aansprakelijkheid8.1 Voor door met ROMA SALES geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. ROMA SALES vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.

8.2 ROMA SALES kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechtelijke regels voor haar risico komen. ROMA SALES is nimmer aansprakelijk voor gevolg- , gezondheids- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien ROMA SALES, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. ROMA SALES is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade

8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van ROMA SALES  komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van ROMA SALES, behoudens opzet of grove schuld.

8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van ROMA SALES ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ROMA SALES  of de fabrikant zijn verricht;

2. Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.7 De Koper is gehouden ROMA SALES te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ROMA SALES mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.U kunt deze garantie en aansprakelijkheid voorwaarde nogmaals doorlezen in de algemene voorwaarde.

Is het onverhoopt niet geheel duidelijk? Of heeft u een opmerking of vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice via het online contactformulier of telefonisch via 0172 853 091 (Lokaal tarief – Dagelijks bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur).